Disciplina „STATISTICA ÎN TELECOMUNICAŢII”, este ştiinţa care are ca obiect aplicarea metodelor statistice în vederea măsurarii, prezentării şi interpretării realităţii economice a entităților economice din ramura de telecomunicaţii. În cadrul cursului se studiază fenomenele sociale, economice  de masă ce caracterizează latura cantitativ numerică a acestora, stabilind dimensiunea, dinamica, intensitatea, structura şi mutaţiile de structură, rapoartele de interdependenţă dintre fenomene etc.

            „STATISTICA ÎN TELECOMUNICAŢII”, urmăreşte formarea la studenţi a deprinderilor de a raţiona economic, de a interpreta logic informaţiile statistice, de a aplica judicios metodele specifice, de a interpreta corect rezultatele aplicării deprinderilor metodice, astfel încât după parcurgerea cursului să-şi poată însuşi un adevărat instrument de investigare şi cunoaştere a fenomenelor economice şi sociale cu caracter de masă.

Disciplina „STATISTICA ÎN TELECOMUNICAŢII” este adresată în primul rând studenţilor Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii, dar poate fi utilă şi altor studenţi şi doctoranzi care se ocupă cu efectuarea cercetărilor economico-statistice, cu calcule de prognoză și elaborarea deciziilor strategice.

 

II. PRECONDIŢII DE ACCES LA DISCIPLINĂ/MODUL

 

        Cerinţele prealabile la însuşirea disciplinei „STATISTICA ÎN TELECOMUNICAŢII” sunt cunoştinţele dobândite la cursurile de MATEMATICĂ I,II (analiza matematică, algebra liniară, ecuaţii diferenţiale, teoria probabilităţilor), ECONOMIE GENERALĂ (microeconomie și macroeconomie), ECONOMIA RAMURII, ECONOMETRIE, CERCETĂRI OPERAȚIONALE etc.

        La rândul său disciplina „STATISTICA ÎN TELECOMUNICAŢII” stă la baza studierii următoarelor cursuri de pregătire profesională în domeniul Telecomunicaţiilor şi anume: MANAGEMENT (managemenul financiar, management investițional, managementul proiectului, management strategic), MARKETING, CONTABILITATE (contabilitatea financiară, contabilitatea întreprinderii),  etc.