Cursul este destinat studentilor anului I, Master a programului de stidii    Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații.

        Însușirea disciplinei „Organizarea și Analiza economico-financiară a întreprinderii din telecomunicații” va permite studenților să înțeleagă mai profund rolul analizei activității economico-financiare, obiectul și metoda ei, să studieze procedeele metodice de analiză a indicatorilor rezultativi și să-și clarifice sursele de informație necesare, pentru a efectua analiza economică, să cerceteze fenomenele şi procesele ce au loc în cadrul entităţii, să stabilească relaţiile de cauzalitate şi factorii care condiţionează modificarea indicatorilor de performanţă.

     Astfel, disciplina formează următoarele competențe profesionale:

1.       Disecarea părților componente ale obiectului analizei economice;

2.       Aplicarea tehnicilor de studiere prealabilă și apreciere calitativă a indicatorilor;

3.       Aplicarea algoritmului de calcul a influenței factorilor după metodele de calcul cantitativ a legăturilor cauzale în sistemele deterministe;

4.       Selectarea surselor de informație utilizate în analiza economică;

5.       Aprecierea îndeplinirii programului de producție și comercializare în scopul argumentării rezultatelor obținute;

6.       Evaluarea asigurării entității cu resurse umane și utilizarea lor rațională în procesul de producție;

7.       Estimarea gradului de asigurare al entității cu mijloace fixe și a eficienței utilizării potențialului tehnic pentru desfășurarea unei activități profitabile;

8.       Aprecierea gestionării eficiente a resurselor materiale în baza normării stocurilor de materii prime și material;

9.       Ilustrarea tehnicii de analiză factorială a indicatorilor de profit în scopul identificării disponibilităților și posibilităților de dezvoltare a entității;

10.   Determinarea performanțelor entității prin prisma examinării etapelor procesului de analiză economico-financiară a ratelor de rentabilitate;

11.   Evaluarea gestiunii eficiente a patrimoniului entității;

12.   Analiza indicatorilor ce caracterizează strategia entității din punct de vedere a capacității de plată;

13.   Evaluarea capacității entității de a genera numerar, precum și a necesităților entității de a utiliza fluxurile de numerar, respectiv a momentului și siguranței generării lor.