Cursul este destinat studentilor anului IV licenţa a programului de stidii Inginerie și Management în Telecomunicații.

       Cursul „Contabilitate și management financiar”, este destinat studentilor anului IV licenţa a programului de stidii Inginerie și Management în Telecomunicații. Elementele de bază ale cursului sunt finalităţile de studii orientate spre formarea competenţelor profesionale.

       Studiul acestei discipline permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe necesare privind obiectul de studiu şi componențele profesionale ale acestuia aferente unei unităţi patrimoniale, sfera de cuprindere, principalele particularităţi de reflectare neântreruptă şi completă a existenţei şi modificărilor elementelor patrimoniale, proceselor, fenomenelor, rezultatelor financiare.

Competentele ce urmează să fie dezvoltate:

             1. Utilizarea conceptelor, teoriei, metodelor și instrumentelor fundamentele de natură economico-financiară în organizarea contabilității în diferite domenii conform actelor legislative și normative în vigoare la nivel național și internațional.

     2. Planificarea etapelor activităților în succesiune logică în funcție cu complexitatea acestora, prin demonstrarea spiritului de inițiativă, creativității, gândirii critice şi strategice. 

      3. Întocmirea documentelor contabile primare în momentul efectuării operațiilor patrimoniale şi financiare, verificarea modului de întocmire /completare a documentelor contabile, utilizând terminologia de specialitate în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare.

      4. Reflectarea formulelor contabile privind elementele patrimoniale prin asocierea simbolurilor de cont, asigurându-se corectitudinea contării structurilor patrimoniale.

      5. Pregătirea registrelor contabile în funcţie de tipul şi regimul  acestora cu respectarea regulilor stabilite prin actele normative în vigoare la nivel național și internațional.

      6. Întocmirea și prezentarea Situațiilor financiare ale entității, atât în baza Standardelor Naționale de Contabilitate, cât și în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

 

.