Cursul este destinat studenților, masteranzilor și cadrelor didactice ale facultăților de profil din învățământul superior deasemenea inginerilor și tehnicienilor, care exploatează utilaje industriale.

Competenţele formate de această unitate de curs ;

1. Utilizarea conceptelor, princi­piilor, fenomenelor, metodologiilor din aria științelor exacte, tehnologice, econo­mice, sociale, uma­ni­tare pentru rezol­varea unor sarcini specifice proiectării, fabricării și exploa­tării utila­jului teh­nologic din indus­tria alimentară.

2. Planificarea, organizarea și gestionarea exploatării tehnice a utilajului tehnologic din industria alimentară.

3. Asigurarea regimurilor tehnologice de procesare a produselor agroalimentare.

4. Elaborarea proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale.


        Titularul cursului: Eduard Galușca