Cursul este destinat studenților și masteranzilor specialităților cu profil alimentar.

  Competenţele formate de această unitate de curs - utilizarea conceptelor, princi­piilor, fenomenelor, metodologiilor din aria ştiințelor exacte, tehnologice, econo­mice, sociale, uma­ni­tare pentru rezol­varea unor sarcini specifice proiectării, fabricării şi exploa­tării utila­jului teh­nologic din indus­tria alimentara